Champion Taekwondo Kenya Dojo Documentary

Field-Marsham Foundation - March 8 2014

Media Archive
Video

Champion Taekwondo Kenya Dojo Documentary produced through the Field-Marsham Foundation.

See full video here.